K VYLEPŠENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB VYUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE. VÍCE INFORMACÍ

Všeobecné obchodní:
I. Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele
II. Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby

I. Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené mezi
naší společností
ŠarkyŠperky s.r.o., se sídlem Praha 13, Stodůlky, Nušlova 2287/39
IČ: 08296537
DIČ: CZ08296537
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 316513
adresa pro doručování: Praha 13, Stodůlky, Nušlova 2287/39
telefonní číslo: +420 730 854 050
kontaktní e-mail: info@sarkysperky.cz
jako poskytovatel služby
a vámi jako uživatelem služby

1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou o poskytování služeb se zavazujeme poskytnout vám služby specifikované níže a na webovém rozhraní http://sarkysperky.cz (dále jen „webové rozhraní“), a vy se zavazujete uhradit nám za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní. Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejich poskytnutím. Jako smlouva o poskytování služeb zde může být označena smlouva o dílo, kupní smlouva nebo jiná obdobná smlouva v závislosti na předmětném plnění.

1.1.1. Jaké služby nabízíme?

Nabízíme výrobu exkluzivních dárků, výrobu šperků na míru, služby laserového gravírování na předměty z drahých i obecných kovů, kreslení textů, fotografií a obrázků na předměty z drahých i obecných kovů, opravy šperků případně další služby uvedené na webovém rozhraní (dále společně jen jako „služby“).

1.1.2. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
 • právo za určitých podmínek odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem;
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 1.7.3 těchto obchodních podmínek).

1.1.4. Čím se řídí náš právní poměr?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • reklamačním řádem pro spotřebitele;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní a v telefonické komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Potvrzením na webovém rozhraní, případně jiným dostupným způsobem, stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1.2.1. Jak uzavíráme smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste podali objednávku, a to buď prostřednictvím webového rozhraní nebo jiným dostupným způsobem, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Prezentace našich služeb je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Před podáním objednávky vám vždy bude sdělena její rekapitulace.

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Zároveň máme v tomto případě nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

1.2.2. Kdy je mezi námi smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy si vzájemně odsouhlasíme cenu, rozsah a termín poskytnutí služby. Pokud by k odsouhlasení nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy je služba poskytnuta (spočívá-li plnění smlouvy v dodání výrobku, tak okamžikem doručení).

1.2.3. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

1.3. CENA SLUŽEB

1.3.1. Jak uhradíte cenu služby?

Po přijetí objednávky je vystavena zálohová faktura ve výši 50 % z ceny služeb uvedených v objednávce. Tato částka je splatná do 7 dnů od vystavení faktury, a to bezhotovostně na náš bankovní účet. Zbylá část z ceny objednávky je splatná po poskytnutí služby, resp. dodání výrobku, a to do 15 dnů od data poskytnutí, resp. dodání. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

1.3.2. Je možné cenu služby hradit i jinými způsoby?

Cenu služby je možné hradit i jinými způsoby, pokud se tak v průběhu objednávání služby dohodneme.

1.3.3. Jak vystavujeme daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

1.4. POSKYTNUTÍ SLUŽEB

1.4.1. Jakým způsobem vám budou doručení produkty, které jsou součástí služby?

Je-li předmětem smlouvy zhotovení určitého výrobku, případně jeho úprava, zašleme vám výrobek na adresu uvedenou v objednávce. Doba dodání bude vždy stanovena v potvrzení vaší objednávky z naší strany, případně v rámci vzájemné komunikace.

V případě vašeho zájmu je možné vyzvednout si výrobek na naší kontaktní adrese. V tomto případě je nutné informovat nás o této skutečnosti v objednávce, resp. zvolit tuto možnost v objednávkovém formuláři nebo v rámci vzájemné komunikace.

1.4.2. Máte povinnost součinnosti?

V případě, že je předmětem služby úprava vašeho výrobku (například gravírování, oprava atd.), jste povinni nám tento výrobek doručit na naši kontaktní adresu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Pokud tak neučiníte, prodlužuje se sjednaná doba dodání o dobu, po kterou jsme neměli výrobek k dispozici.

1.4.3. Kdy nabýváte vlastnické právo?

Je-li předmětem služby převod vlastnického práva k výrobku, vlastnické právo nabýváte okamžikem zaplacení celé ceny služby.

1.4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?

Je-li výrobek doručován prostřednictvím dopravce, zkontrolujte při převzetí výrobku neporušenost obalu výrobku. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí výrobku.

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno výrobek doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že výrobek bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním výrobku a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí vzniknou.

1.5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.5.1. Můžete od uzavřené smlouvy odstoupit?

Jste-li spotřebitelem, souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně souhlasíte s poskytnutím služby před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy. V tomto případě můžeme službu (například gravírování, tisk, opravu vašich výrobků) poskytnout před uplynutím této lhůty.

Vezměte na vědomí, že udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

1.5.2.

Pokud nechcete výše uvedený souhlas udělit, kontaktujte nás. Berte však na vědomí, že v takovém případě budeme moci službu poskytnout nejdříve po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy (tedy s poskytováním služby, gravírováním, případně opravou započneme až po uplynutí této lhůty). V takovém případě máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy v tomto případě můžete využít náš vzorový formulář.

1.5.3.

Jedná-li se o službu spočívající v dodání výrobku z naší strany, máte právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od doručení výrobku. Právo na odstoupení od smlouvy vám nenáleží v případě, jedná-li se dodání výrobku, který byl upraven podle vašeho přání nebo pro vaši osobu, a to v souladu s § 1837 odst. d) občanského zákoníku.

1.5.4.

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jakým budete požadovat.

Byl-li vám společně s poskytnutím služby poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět na naši kontaktní adresu.

1.5.5. Kdy můžeme od smlouvy odstoupit my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás cenu v době splatnosti; nebo
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

1.6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem pro spotřebitele.

1.7. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

1.7.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Kontrolu dodržování zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění pozdějších předpisů provádí Puncovní úřad (http://www.puncovniurad.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

1.7.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního telefonního čísla nebo e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

1.7.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: http://www.coi.cz, http://www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: http://www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb nebo výrobků, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

1.8. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

1.8.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

1.8.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

II. Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webovém rozhraní http://sarkysperky.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi
naší společností
ŠarkyŠperky s.r.o., se sídlem Praha 13, Stodůlky, Nušlova 2287/39
IČ: 08296537
DIČ: CZ08296537
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 316513
adresa pro doručování: Praha 13, Stodůlky, Nušlova 2287/39
telefonní číslo: +420 730 854 050
kontaktní e-mail: info@sarkysperky.cz
jako prodávajícím
a podnikatelem či právnickou osobou
jako kupujícím
(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

2.1. Úvodní ustanovení

2.1.1.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím webového rozhraní. Za smlouvu o poskytování služeb zde může být označena smlouva o dílo, kupní smlouva nebo jiná obdobná smlouva v závislosti na předmětném plnění (dále jen jako „smlouva“).

2.1.2.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby §II, Zásadami ochrany osobních údajů, a dále podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

2.1.3.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele §I.

2.1.4.

Spočívá-li plnění smlouvy v dodání zboží, tedy v převodu vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího, vlastnické právo nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.

2.1.5.

Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

2.2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.2.1.

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží a služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

2.2.2.

Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název služby (případně číselné nebo jiné označení zboží), počet kusů zboží (je-li dodání zboží předmětem smlouvy), zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.

2.2.3.

Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

2.2.4.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy si prodávající a kupující vzájemně odsouhlasí cenu, rozsah a termín poskytnutí služby, případně dodání zboží. Pokud by k odsouhlasení nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy je služba poskytnuta, resp. kdy je dodáno zboží, které je předmětem smlouvy.

2.2.5.

V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny zboží. Pokud již prodávající vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.

2.3. Dodací podmínky

2.3.1.

Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

2.3.2.

Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

2.3.3.

Je-li zboží doručováno, je kupující před převzetím zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

2.3.4.

Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

2.3.5.

Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

2.4. Platební podmínky

2.4.1.

Kupující má možnost zaplatit cenu prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

 • v hotovosti při osobním odběru;
 • bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury.

2.4.2.

V případě, že je objednávané zboží zhotovováno nebo je zboží kupujícího upravováno (tedy v případech, kdy prodávající poskytuje služby v souvislosti s výrobkem kupujícího, například gravírování, opravy apod.) dle přání kupujícího, je po přijetí objednávky vystavena zálohová faktura ve výši 50 % z ceny objednávky. Tato částka je splatná do 7 dnů od vystavení faktury. Zbylá část z ceny objednávky je splatná po poskytnutí služby, resp. dodání výrobku, a to do 15 dnů od data poskytnutí, resp. dodání. První část ceny je nevratná.

2.4.3.

V případě, že se jedná o zboží, které není zhotoveno či upraveno podle přání kupujícího, je v případě platby v hotovosti cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do 7 dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Pokud prodávající neobdrží cenu v době splatnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy.

2.4.4.

Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Pokud prodávající neobdrží cenu v době splatnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy, záloha je však v takovém případě nevratná.

2.4.5.

Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

2.4.6.

V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží nebo poskytování služeb, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.

2.4.7.

Platba je možná v českých korunách (Kč).

2.5. Odstoupení od smlouvy

2.5.1.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou ceny zboží nebo služeb déle než 15 dnů.Zároveň v tomto případě záloha ve výši 50 % z ceny objednávky není vratná.

2.5.2.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou ceny podle zálohové fakture ve výši 50 % z ceny objednávky déle než 7 dnů.

2.5.3.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží nebo poskytnutím služby déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání, resp. poskytnutí.

2.5.4.

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží nebo služeb, které byly dodány řádně, včas a bez vad.

2.5.5.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

2.5.6.

Byl-li kupujícímu společně se zbožím či službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

2.6. Práva z vadného plnění

2.6.1.

Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby (§II) prodávajícího.

2.7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

2.7.1.

Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

2.7.2.

Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

2.8. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

2.8.1.

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

2.8.2.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustí kupující jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit kupujícího přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále povinni uhradit prodávajícímu škodu, která jednáním kupujícího dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Prodávající upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

2.9. Závěrečná ustanovení

2.9.1.

Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

2.9.2.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17.08.2019

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: 
ŠarkyŠperky s.r.o.
Nušlova 2287/39
158 00, Praha 13

info@sarkysperky.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:


Datum objednání (*)/datum obdržení (*)


Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů


Adresa spotřebitele/spotřebitelů


Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


Datum


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


Vyobrazení českých puncovních značek